No037余菲菲Faye写真套图34P余菲菲ISHOW爱秀

No037余菲菲Faye写真套图34P余菲菲ISHOW爱秀

清胃汤治胃火牙痛或连头面。 以上救客忤中恶法及一切卒死,皆可参用。

去其水,更以泉水二升,煎取一升,去滓。阴阳报施,岂诬也哉。

实则有力,虚则无力。《素问》五脏生成篇曰∶青如翠羽者生,赤如鸡冠者生,黄如蟹腹者生,白如豕膏者生,黑如乌羽者生。

上唇有疮,虫食其脏。摩儿囟上、足心各五、六遍,又遍摩儿心及脐上下。

二者桃皮,能辟邪气。 尤不可张惶,使病患惊闻。

 凡合此药,先要洒扫一净室。生姜汤或米饮调服。

Leave a Reply